ෆොන්සේකාට සැප දෙන්න කෝටි 31ක් වියදම් කරලා

පසුගිය රජය යටතේ අධික කුලියක් ගෙවා ලබාගත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් රට තුළ මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති…