ආණ්ඩුව විසුරුවයි – ඡන්දය ජනවාරියේ

The young team of Franziska Hildebrand, Franziska Preuss, Vanessa Hinz and Dahlmeier clocked 1 hour, 11…