රජයට වාහන ගැනීම ජනපති විසින් නැවතූ බව කිව්වත් මිලියන 300ක වාහන ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

යහපාලන රජය සමයේ හඳුන්වාදුන් “මෙහෙයුම් කල්බදු” ක්‍රමය යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා වාහන 28 ක් මිලදී…

“ඡන්දෙන් දිනලා මන්ත්‍රීකමත් අරගෙනම එන්න වජිර” ආණ්ඩුව 2/3 හදන හැටි අනුර කියයි

2020 මහමැතිවරණයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ පාර්ශවයට ජයග්‍රහණය ලැබුණත් කිසිසේත් 2/3ක් ලබාදීමට ජනතාව කටයුතු නොකරනු ඇති බව…

“විදේශිකයින්ට පමණයි” ලේබලය සහිත හෝටල් බලපත් අහෝසි කිරීමට තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) අනතුරු අඟවන්නේ ‘විදේශිකයින්ට පමණයි’ ප්‍රතිපත්තියක් ඇති ස්ථාන හරහා දේශීය සංචාරකයින්ට…