රිචී ශාහ්ගේ පින්තූර එකතුව

නිරූපන ශිල්පිනියක ලෙස අතිශයින් ප්‍රසිද්ධ රිචී ශාහ්ගේ පින්තූර එකතුවක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. 

මෙම එම පින්තූර එකතුවයි. ඔබගේ ඡායාරූප අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරවා ගැනීමට sathdina.lk@gmail.com ලිපිනයෙන් අප වෙත එවන්න.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *