කොටස් වෙළඳපොල කටයුතු තාවකාලිකව මිනිත්තු 30කට අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන තිබේ. කොටස් වෙළඳපොළේ S&P SL 20 දර්ශකය සියයට 5කින් හා සමස්ත කොටස්

Read more

භාණ්ඩාගාරය හිඳෙයි, කෝටි 5000ක බිල්පත් ගොඩගැසෙයි

විවිධ අමාත්‍යාංශවලින් පසුගිය කාලයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද රුපියල් කෝටි 5,000ක පමණ හිඟ බිල්පත්

Read more