‘අම්මා’ චිත්‍රපටය ශ්‍රී ලාංකේය සිංහල කතානාද සිනමාවේ හය වන චිත්‍රපටයයි.

ද‌ාරක ​ප්‍රේමයත් පතිවෘතා ධර්මයත් උදෙසා සිඟන්නියක් මෙන්ද ක්‍රියා කොට අවසානයේ දී ජීවිතය ද පූජා කිරීමෙන් සමස්ත ස්ත්‍රී වර්ගයාගේ ගෞරවය රැක

Read more