එජාපය සමග නැවත ගමනක් නෑ, නව ව්‍යවස්ථාව කිසි වැඩකට නෑ – ශ්‍රීලනිප මහලේකම්

කවුරුහරි හිතනවා නම් ශ්‍රී ල.නි.ප.ය නැවතත් එ.ජා.ප.ය සමඟ ආණ්ඩු හදන්න ඕනය කියලා ශ්‍රී ල.නි.ප. මහ ලේකම් වන මම කියනවා එ.ජා.ප.ය

Read more