පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීම ගැන චම්පික කට අරී

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා අද

Read more