රාජ්‍ය සංස්ථා සභාපතිවරුන් පත් කිරීම ප්‍රමාද කරවන ජනපති කමිටුවේ නිර්නායක මෙන්න

රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල හා අධිකාරීන් ඇතුළු ආයතනවල සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීමට දිනෙන් දින කල්ගතවන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග

Read more