අමාත්‍ය සාගල රත්නායකගේ සොහොයුරු කාවන් වරාය සභාපතිධූරයේ රාජකාරි අරඹයි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කාවන් රත්නායක මහතා පත්කර ඇත. ඒ වරාය කටයුතු අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා විසිනි.

Read more