අන්තවාදී සහරාන්ලා නැගිට අහිංසක ජනතාව ඝාතනය කරද්දී මළමිනි සේ නිහඬව සිටි NGO ගෝඨාභය ජනපතිවරණයට පිවිසෙද්දී මතුවෙලා – ඩලස් අලහප්පෙරුම

පසුගිය කාලයේ දේශපාලන චෞරයින් විසින් මහ බැංකුව කොල්ලකද්දී, මැතිවරණ සිතියම හකුලා මැතිවරණ නොපවත්වා කටයුතු කරද්දී රාජ්‍ය සම්පත් කුණුකොල්ලයට විකුණද්දී, සහරාන්

Read more