උතුරු ආණ්ඩුකාර බෞද්ධාගමීකරණයට එරෙහි වෙයි, බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර අනුලා දහම් පාසල බලෙන් අරී

දේශපාලනික හේතූන් මත උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල “බලහත්කාරයෙන් සිදුකෙරෙන බෞද්ධාගමීකරණ කටයුතු” වහාම නතර කළ යුතු යැයි උතුරු පළාත් අභිනව ආණ්ඩුකාර

Read more