හදිසි කැබිනට් රැස්වීම 3ට, විධායකය අහෝසි කරන්න රනිල් මෛත්‍රී සාකච්ඡාවක්!

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පස්වරුවේ විශේෂ කැබිනට් හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට දන්වා තිබේ. Please follow and like us:

Read more