සමාජ විප්ලවයක් කරන්න හදන සජිත්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය කියවන්න මෙතැනින්

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළි දැක්වීම අද (31) මහනුවරදී සිදුවිය. එය ‘සජිත් සමාජ විප්ලවය’ ලෙස නම්

Read more